5 krokov, na ktoré nemôžete zabudnúť pri dopravnej nehode

Trend v počte dopravných nehôd je na Slovensku dlhodobo klesajúci. V roku 2018 došlo na slovenských cestách k 13 873 dopravným nehodám, pri ktorých zahynulo celkovo 229 osôb. Štatistické ukazovatele dopravnej nehodovosti sú síce historicky najnižšie od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ale opatrnosti nikdy nie je dosť.

Ako postupovať v prípade dopravnej nehody?

1.) Zabezpečte miesto dopravnej nehody

Zabráňte tomu, aby došlo k ohrozeniu ďalších účastníkov cestnej premávky: zapnite varovné svetlá, okamžite si nasaďte reflexnú vestu a umiestnite varovný trojuholník tak, aby bol dobre viditeľný. 
Zdržte sa akéhokoľvek konania, ktoré by bolo na ujmu riadneho vyšetrenia nehody, najmä premiestnenia vozidiel. Ak sa situácia vzniknutá nehodou musí zmeniť, vyznačte čo najdetailnejšie situáciu a stopy, príp. miesto nehody vyfoťte. 
Zdržte sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobte vhodné opatrenia k zabezpečeniu plynulosti a bezpečnosti premávky v úseku nehody.

,,Zabráňte tomu, aby došlo k ohrozeniu ďalších účastníkov cestnej premávky“

2.) Poskytnite prvú pomoc zraneným a privolajte záchrannú službu

Skontrolujte či je niekto zranený a v prípade potreby poskytnite prvú pomoc. Ak ste zranený aj vy, zavolajte lekársku pomoc na telefónnom čísle 155 alebo 112. Detailne im popíšte, čo sa stalo a ďalej postupujte podľa pokynov operátora záchrannej služby. 

DÔLEŽITÉ!  V prípade, že vodič opustí miesto škodovej udalosti, poruší tak ustanovenia zákona o cestnej premávke a bude sankcionovaný finančnou pokutou vo výške 300,-€ až 1.300,-€. Súčasne bude osobe uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo po dobu jeden až päť rokov. Rovnako neprivolanie záchrannej služby či neposkytnutie prvej pomoc zranenému môžu byť predmetom trestného konania.

,,V prípade, že vodič opustí miesto škodovej udalosti bude sankcionovaný finančnou pokutou vo výške 300,-€ až 1.300,-€“

3.) Zavolajte políciu

Políciu SR je nutné kontaktovať na telefónnom čísle 158 alebo 112, a to v prípadoch, kedy sa jedná o dopravnú nehodu, to znamená
– účastníci nehody sa nevedia dohodnúť na zavinení škody, 
– účastníkom nehody nie je zrejmý jej priebeh, 
– vodič zúčastneného vozidla je pod vplyvom alkoholu, prípadne návykových látok, 
– účastník škodovej udalosti nezastavil vozidlo, nepreukázal svoju totožnosť, neposkytol údaje o poistení vozidla, alebo z iných dôvodov nie je vinník nehody známy, 
– došlo pri nehode k zraneniu alebo úmrtiu osoby, 
– došlo k poškodeniu majetku tretích osôb, vrátane poškodenia majetku štátu, obcí alebo poškodeniu týkajúceho sa výkonu vlastníckych práv štátu k nehnuteľnostiam tvoriacim diaľnice a cesty I. triedy Riaditeľstvom ciest a diaľnic, 
– vznikla hmotná škoda prevyšujúca 3 990 €. 

DÔLEŽITÉ! Ak máte uzatvorené havarijné poistenie, odporúčame volať políciu aj v prípade nižšej škody. Správa polície môže byť dôležitá pre posúdenie vplyvu na vašu bezškodovú dobu, a tým aj na výšku vášho poistného v ďalšom poistnom období.

,,Políciu SR je nutné kontaktovať len v prípadoch, kedy sa jedná o dopravnú nehodu“

Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, podľa zákona nie sú dopravnou nehodou. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou, ktorú orgány Policajného zboru neobjasňujú. Avšak práve takéto prípady sa stávajú v našich uliciach denne. Je pri nich dôležité:

4.) Zdokumentujte priebeh a miesto nehody

Ako vyplniť Správu o nehode:

A,   Používajte len jednu sadu tlačív pre 2 zúčastnené vozidlá. Nie je dôležité, kto tlačivo dodá a vyplní. Rovnako nie je dôležité, ktorá poisťovňa tlačivo vydala.

B,   Pri vyplňovaní Správy o nehode dávajte pozor na nasledujúce upozornenie: otázky v bode 8 sa vzťahujú na Vaše doklady o poistení (číslo dokladu o poistení zodpovednosti, zelenej karty), otázky v bode 9 sa vzťahujú k Vášmu vodičskému preukazu, v bode 10 označte presne miesto stretu, v bode 12 označte krížikom ten variant (1-17), ktorý sa týka Vašej nehody a na konci uveďte počet Vami označených políčok, v bode 13 vyhotovte nákres nehody. 

C,  Nezabudnite uviesť prípadných svedkov nehody, ich mená a adresy, hlavne pokiaľ sa Váš názor odlišuje od ostatných účastníkov nehody. 

D,  Vyplnenú Správu o nehode podpíšte a nechajte ju podpísať aj druhému vodičovi. Kópiu odovzdajte druhému účastníkovi a originál si ponechajte Vy za účelom odovzdania Vášmu poisťovateľovi.

5.) Nahláste vzniknutú škodu poisťovni

Bezprostredne po nehode volajte kontaktné centrum poisťovne a nahláste poistnú udalosť telefonicky, mobilnou alebo online aplikáciou či osobne. 
Ak ste vinníkom nehody, vyplnenú a podpísanú správu o nehode zaneste do svojej poisťovne. V prípade, že tak neurobíte, môže poistnú udalosť nahlásiť aj poškodený vodič. 
Poistnú udalosť je nutné písomne nahlásiť poisťovni do 15 dní v prípade tuzemskej nehody, alebo do 30 dní ak sa nehoda stala v zahraničí. 

DÔLEŽITÉ! Ak máte uzatvorené na vozidlo aj havarijné poistenie, dohodnite si s poisťovňou hneď aj obhliadku vozidla.