Koronavírus – na čo mám nárok zo Sociálnej poisťovne?

Žijeme v zvláštnej dobe. Svet, v ktorom sme žili, sa zastavil. Väčšina z nás zažila finančnú krízu v rokoch 2008-2009. Videli sme ako zamestnávatelia prepúšťali zamestnancov, ľudia odkladali svoje nákupy, firmy krachovali a ekonomika bola v recesii. No dnes je to iné.  

Po celom svete sa rušia všetky športové súťaže, kultúrne podujatia a platia zákazy stretávania sa väčších skupín ľudí. Niektorí musia zostať v karanténe. Veľké fabriky zastavujú výrobu a zároveň väčšina živnostníkov a malých podnikateľov, ktorí nemôžu robiť svoju prácu, hľadajú spôsob, ako túto situáciu zvládnuť bez vážnych ekonomických dopadov. Mnohí ľudia sú nútení ísť na PN (hlavne po návrate zo zahraničia), OČR a postupne začnú prichádzať o prácu.

Prinášam Vám preto krátky prehľad toho, na čo máte zo sociálnej poisťovne resp. z úradu práce nárok v prípade týchto udalostí. Treba si uvedomiť, že tieto dávky nemajú za úlohu nahradiť Váš príjem v plnej výške. Majú za úlohu len zmierniť dopady neočakávanej situácie na Váš rozpočet. Pokiaľ chcete mať zabezpečenú plnú výšku Vášho príjmu aj počas PN, OČR či straty práce, je potrebné komerčné pripoistenie.

Zoberme si ako príklad zamestnanca s príjmom 1 000 eur v hrubom.

Nárok: Nemocenské – Nemocenská dávka sa poistencovi poskytuje vtedy, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný dočasne práceneschopným na výkon zárobkovej činnosti alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie

Zamestnanec má nárok:

  • počas prvých 10 dní trvania PN na náhradu príjmu, ktorú mu vypláca jeho zamestnávateľ,
  • od 11. dňa dočasnej PN má zamestnanec nárok na nemocenskú dávku, ktorú mu vypláca Sociálna poisťovňa.
  • od 1. do 3. dňa dočasnej PN dostáva 25 % DVZ alebo PDVZ,
  • od 4. dňa dočasnej PN dostáva 55 % DVZ alebo PDVZ.

DVZ – denný vymeriavací základ, PDVZ – predpokladaný denný vymeriavací základ

Denný vymeriavací základ (DVZ) vypočítame: (1 000 € x 12 mesiacov) / 365 dní = 9 600 € / 365 dní  = 32,8767 €.

Takže pri mesačnej (30 dní) PN a príjme zamestnanca 1000 eur v hrubom (763,81 Eur v čistom) je PN vo výške ((32,8767 x 3dni x 0,25) + (32,8767 x 27 dní x 0,55)) = 512,9 eur.

Do plnej výšky čistého príjmu teda chýba 250,91 eur, ktoré je potrebné doplniť z komerčného poistenia. Väčšina poisťovní nastavuje PN vo forme dennej dávky, ktorá je potrebná na dorovnanie vášho príjmu do 100% čistej mzdy. Pozor si treba dávať na dobu, ktorú je potrebné stráviť na PN, aby vznikol nárok na dávku. Poisťovne majú tieto doby (a s tým súvisiace ceny) nastavené rôzne – plnenia môžu byť vyplácané od 1. dňa PN ale aj 60. dňa PN.

Kalkulačku na výpočet výšky nemocenskej dávky nájdete na:

https://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/kalkulator-nemocenskeho.php

Doklady preukazujúce nárok na výplatu nemocenského (najmä preukaz o trvaní dočasnej PN alebo hlásenie o skončení dočasnej PN) musia byť pobočke Sociálnej poisťovne predložené spravidla do 5. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa dávka vypláca. Dávky sa vyplácajú do koncamesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa nemocenské vypláca.

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy koronavírusu Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na nemocenské (PN-ku).

V prípade žiadosti o nemocenské je postup nasledovný:

Poistenec, ktorý sa vrátil z rizikovej oblasti (má alebo nemá príznaky) alebo nikam necestoval a má príznaky ochorenia, telefonicky kontaktuje svojho všeobecného lekára. Ten rozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN a vystaví Potvrdenie o dočasnej PN, na ktorom uvedie príslušnú diagnózu. Bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta lekár zašle Potvrdenie o dočasnej PN pobočke Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa potom zašle IIa. diel zamestnávateľovi, ak je pacient v právnom postavení zamestnanca.

Poistenec, ktorý je zamestnancom, by mal informovať zamestnávateľa telefonicky alebo e- mailom o prekážke v práci. Ak je na potvrdení o dočasnej PN uvedené telefónne číslo poistenca, Sociálna poisťovňa ho bude telefonicky kontaktovať a v prípade jeho záujmu s ním spíše žiadosť o výplatu nemocenskej dávky.

Ak na potvrdení nebude uvedený telefonický kontakt na poistenca, musí pobočku (telefonicky alebo mailom) kontaktovať poistenec a tá s ním spíše žiadosť o dávku. Aj v prípade žiadosti o dávku nemocenské Sociálna poisťovňa skúma, či poistenec spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia. Upozorňujeme, že tieto postupy platia len v prípadoch, ktoré súvisia so šírením nákazy koronavírusu. V ostatných prípadoch pri uplatňovaní nároku na dávky nemocenské a ošetrovné platia štandardné postupy.

V ďalších častiach sa pozrieme na dávku v nezamestnanosti a OČR.