PRÁVNE SLUŽBY

,,Môj právnik sa Vám ozve…“ Znie to tak trochu ako z amerického filmu, však? 🇺🇸 Mnohí máme v sebe zakorenený názor, že mať právnika je niečo výnimočné, čo si môže dovoliť len ,,horných 10 000“. No realita je odlišná. Služby právnika sú dnes bežnou súčasťou nášho každodenného života.

Kvalitný právny zástupca klientom poskytuje benefit v podobe právnej pomoci (služby), usmernenia pri riešení majetkových a rodinných vzťahových problémov alebo aj finančných problémov.

Včasným usmernením dokáže klient predísť súdnym a iným problémom, ktoré často krát zvyšujú finančné náklady. 

V prípade potreby klient ocení znalosti právneho zástupcu pri riešení škodových udalostí zapríčinených motorovým vozidlom s následným uplatnením si odškodnenia, či už na majetku alebo na zdraví, respektíve uvíta cennú radu ekonóma – účtovníka z oblasti vedenia účtovnej a personálnej agendy.

Cieľom kvalitného právneho zástupcu je byť nápomocným pri riešení potrieb klienta v rámci rôznych životných situácií, či už pôjde o trestné právo, občianske právo, obchodné právo, atď. Samozrejme platí, že odbornosť právneho zástupcu je len jeden z predpokladov spokojného klienta. Rovnako dôležitá je aj úprimná snaha pomôcť klientovi dosiahnuť spravodlivosť.

Možno si hovoríte, to je síce pekné, ale čo cena? Odmenu advokáta pri poskytovaní právnych služieb rieši Vyhláška č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, ktorá sa určí na základe dohody medzi advokátom a klientom, ak nedôjde k dohode, patrí advokátovi tarifná odmena.

1. Zmluvná odmena sa určuje:

  • hodinová odmena (podľa počtu hodín vynaložených na vybavenie veci)
  • paušálna odmena (paušálnou sumou za úplné vybavenie veci alebo poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období)
  • podielová odmena (podielom na hodnote veci)
  • tarifná odmena dohodnutá inak ako základná sadzba tarifnej odmeny (podľa počtu úkonov za každý úkon právnej služby)

2. Tarifná odmena:
Tento druh odmeny sa stanovuje podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak táto vyhláška neustanovuje inak).

Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu výdavkov, ktoré súvisia s poskytovaním služieb. Našim klientom sprostredkujeme služby právnych zástupcov, ktorí spĺňajú naše prísne kritériá – odborné aj hodnotové. Pre viac info nás neváhajte kontaktovať.