Životné poistenie a jeho význam v súvislosti s COVID-19

Životné poistenie? Však ,,nejaké životné poistenie“ mám. Toto je reakcia väčšiny Slovákov na otázku ohľadom ich životného poistenia. Podstatne menej Slovákov už ovláda to, čo ich zmluva kryje. Obzvlášť v tejto dobe, keď nás média denne strašia počtom novodiagnostikovaných prípadov a počtom úmrtí následkom koronavírusu, je táto otázka dôležitá. V akých situáciách nám teda životné poistenie môže pomôcť?

COVID 19 a Práceneschopnosť (ušlý zárobok)

Asi najčastejšie otázky klientov smerujú k tomu, či majú nárok na poistné plnenie v prípade PN pri diagnostikovaní COVID-19.  Zásadná otázka znie, či je vírus naozaj diagnostikovaný, alebo človek len zostal v povinnej alebo dobrovoľnej karanténe. V povinnej musia byť napríklad ľudia, ktorí prišli zo zahraničia alebo boli v kontakte s chorým. V dobrovoľnej sú tí, ktorí nechodia do práce z obavy z nákazy. V prípade PN z dôvodu karantény nevzniká nárok na poistné plnenie v žiadnej poisťovni. V prípade diagnostikovania koronavírusu a následnej PN, vzniká nárok na poistné plnenie u všetkých relevantných poisťovní (s výnimkou Wüstenrot poisťovne). Poistné plnenie je vyplatené vo forme dennej dávky za deň práceneschopnosti.

Rovnako dôležité je pri PN tiež nahlásenie poistnej udalosti. Väčšina poisťovní vyžaduje nahlásenie poistnej udalosti dostatočne včas, preto je dôležité neodkladať túto povinnosť. U väčšiny poisťovní sa dá celý postup vykonať online cez ich portál alebo telefonicky, a teda bez potreby fyzickej návštevy.

Poisťovniam je potrebné len nahlásiť poistnú udalosť, kópiu potvrdenia PN (tzv. kladenku PN), stačí zaslať dodatočne. Lekár vie poslať klientovi toto potvrdenie bez nutnosti návštevy a to elektronicky prostredníctvom e-mailu.

Finanční agenti, rovnako ako aj zamestnanci poisťovní, vedia klientovi pomôcť s nahlásením poistnej udalosti aj na diaľku telefonicky, alebo to prípadne vykonať zaňho. Klienta nahlásenie poistnej udalosti nič nestojí a nemôže mu nijako uškodiť. Odporúčam počkať na vyjadrenie likvidátora príslušnej poisťovne. Ani klient samotný, ani finančný agent či zamestnanec poisťovne nie sú lekári, a nemusia vedieť posúdiť opodstatnenosť nároku na poistné plnenie. Najhoršie, čo sa môže stať, je, že klient dostane zamietavé stanovisko.

Poisťovňa PN z dôvodu karantény (bez ochorenia) PN z dôvodu diagnostikovania koronavírusu
Allianz – SP NIE ÁNO
NN NIE ÁNO
AXA NIE ÁNO
Generali NIE ÁNO
Kooperatíva NIE ÁNO
Komunálna
poisťovňa
NIE ÁNO
Metlife NIE ÁNO
Uniqa NIE ÁNO
Wüstenrot NIE NIE
ČSOB
poisťovňa
NIE ÁNO

COVID 19 a Kritické choroby (závažné ochorenia)

V prípade ochorenia na COVID–19 žiadna z poisťovní neposkytne poistné plnenie z pripoistenia kritických chorôb / závažných ochorení. V prípade, že by vírus spôsobil následné vážne ochorenie, niektoré poisťovne pristupujú k poistnému plneniu, napr. za komplikovaný zápal pľúc, konečné štádium ochorenia pľúc, atď. Poistné plnenie je vyplácané ako dohodnutá poistná suma, prípadne % z dohodnutej poistnej sumy.

COVID 19 a Pobyt v nemocnici (hospitalizácia)

V prípade hospitalizácie v nemocnici z dôvodu diagnostikovania COVID–19 poisťovne klientom poistné plnenie poskytujú. V prípade, ak bude klient hospitalizovaný na JIS, niektoré poisťovne poskytujú dvojnásobok dohodnutej dávky. Poistné plnenie je vyplatené vo forme dennej dávky za každý deň strávený v nemocnici.

COVID 19 a Invalidita

V prípade, že sa poistený v dôsledku ochorenia COVID–19 stane invalidný a doloží rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne, bude pri splnení všetkých podmienok poistenému vyplatené poistné plnenie.

COVID 19 a Smrť

V prípade úmrtia poisteného následkom ochorenia na COVID–19, všetky poisťovne poskytnú oprávneným osobám poistné plnenie (s výnimkou Wüstenrot poisťovne a v prípade bankopoistenia Slovenskej poisťovne (v Kooperative), ktoré majú vyhlásenie pandémie vo výlukách a podľa poistných podmienok neposkytnú poistné plnenie.

V prípade všetkých pripoistení platí, že musia byť splnené všetky podmienky, ktoré podmieňujú vyplatenie poistného plnenia, napr. uplynutie karenčnej doby,  čakacej doby – doba od začiatku poistenia po diagnostikovanie musí byť dlhšia ako príslušná čakacia doba, ktorá je štandardne od 2 do 6 mesiacov v závislosti od typu pripoistenia a od poisťovne.