Osobný bankrot

V roku 2019 zbankrotovalo na Slovensku historicky najviac dlžníkov, a to 16 167 Slovákov. V medziročnom porovnaní je to nárast o takmer 17 %.

1. Osobný bankrot vs oddlženie

Výraz ,,osobný bankrot“ , ktorý sa využíva v hovorovej reči, nie je správny, nakoľko právny poriadok Slovenskej republiky používa výraz „oddlženie“. Teda osobný bankrot – oddlženie je zákonom upravený proces, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo aj nepodnikateľ môže zbaviť svojich dlhov. Dlžník má dve možnosti, prostredníctvom ktorých sa zbaví svojich záväzkov, je to oddlženie 1, konkurzom alebo 2, splátkový kalendár.

2. Formy oddĺženia

 • 1, Oddlženie konkurzom je alternatíva vhodná pre dlžníkov, ktorí nevlastnia žiaden majetok, majú problémy s prácou a pravidelným príjmom, resp. sú nezamestnaní. V prípade, že dlžník nejaký majetok vlastní, bude tento majetok správcom konkurznej podstaty speňažený a výnos bude použitý na uspokojenie pohľadávok veriteľov.
 • 2, Oddlženie prostredníctvom splátkového kalendára je alternatíva vhodná pre tých dlžníkov, ktorí si chcú ponechať svoj majetok, pričom majú dostatočne vysoké príjmy na to, aby v lehote 3 rokov splácali svoje dlhy podľa splátkového kalendára určeného súdom (v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii  musí dlžník splatiť aspoň o 10 % vyššiu sumu svojich záväzkov ako by splatil vo forme oddlženia konkurzom,  a zároveň nesmie uhradiť menej ako 30 % z pohľadávky).

3. Podmienky, ktoré musím splniť

Medzi podmienky, ktoré musí dlžník splniť patrí:

 • musí byť buď fyzickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom,
 • musí byť platobne neschopný (teda nie je schopný plniť aspoň jeden svoj peňažný záväzok 180 dní po lehote splatnosti),
 • musí byť voči nemu vedené exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie (daňové exekučné konanie, exekúcia vymáhaná Sociálnou poisťovňou, výkon dražby….)
 • návrh musí byť podaný s poctivým zámerom, teda zo správania sa dlžníka po podaní návrhu musí byť zjavné, že vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, teda (poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil).

4. Záväzky, ktoré si musím plniť napriek oddlženiu

Nedotknuté pohľadávky, teda záväzky, ktoré bude musieť dlžník plniť napriek tomu,  že bol súdom oddlžený (zbavený všetkých dlhov) sú:

 • pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení (500 Eur),
 • pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
 • pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky (nárok dieťaťa na výživné),
 • pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi (napríklad škoda spôsobená zamestnancom na zverených veciach od zamestnávateľa, hmotná zodpovednosť – manko v pokladni, nárok na nevyplatenú mzdu),
 • peňažný trest podľa Trestného zákona (Slovenský trestný zákon umožňuje súdu uložiť peňažný trest od 160 eur do 331 930 eur páchateľovi úmyselného trestného činu, ktorým získal alebo sa snažil získať majetkový prospech),
 • nepeňažná pohľadávka (ide o pohľadávku, ktorá nesúvisí s povinnosťou zaplatiť peňažné prostriedky ale môže ísť o povinnosť poskytnúť, resp. dodať hmotné veci – napr. tovar, byt, dom prípadne nehmotné veci – napr. softvér, licencia).

5. Priebeh procesu oddlženia

 • Na základe doručených dokumentov advokátska kancelária vypracuje Návrh na vyhlásenie konkurzu alebo Návrh na určenie splátkového kalendára. Dlžník poskytne za účelom vypracovania návrhu informácie týkajúce sa jeho majetku, záväzkov, prehľad zamestnaní, zoznam spriaznených osôb (deti, rodičia, manžel/manželka, súrodenci…. ).
 • Po vypracovaní návrhu doručí dlžník Návrh na vyhlásenie konkurzu alebo Návrh na určenie splátkového kalendára Centru právnej pomoci, spolu so Žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení a svojj životopis.
 • Centrum právnej pomoci poskytne dlžníkovi pôžičku na paušálnu odmenu a náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania vo výške 500 eur (túto bezúročnú pôžičku musí dlžník splatiť do 3 rokov). V prípade oddlženia prostredníctvom splátkového kalendára platí dlžník 500 Eur po výzve súdu alebo správcu konkurznej podstaty priamo na účet správcu konkurznej podstaty.
 • Po spracovaní uvedených žiadosti a poskytnutí pôžičky podá Centrum právnej pomoci Návrh na vyhlásenie konkurzu alebo Návrh na určenie splátkového kalendára na súd.
 • Súd v lehote 15 dní od doručenia návrhu vyhlási konkurz a uznesením dlžníka zbaví všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (s výnimkou záväzkov uvedených v bode 4) a určí dlžníkovi správcu konkurznej podstaty.

Ďalšie informácie

 • V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii je dlžník v konkurznom konaní  povinne zastúpený Centrom právnej pomoci a teda Návrh na vyhlásenie konkurzu alebo Návrh na určenie splátkového kalendáru môže byť podaný na súd výlučne prostredníctvom Centra právnej pomoci.
 • Pri podaní Návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo Návrhu na určenie splátkového kalendára má dlžník právo uplatniť si nepostihnuteľnú časť obydlia, teda časť hodnoty jednej obývateľnej veci s príslušenstvom vrátane prípadného zastavaného a priľahlého pozemku, ktorú dlžník označil v zozname majetku ako svoje obydlie. Výška nepostihnuteľnej hodnoty obydlia je stanovená na sumu 10.000 Eur.

​V prípade ak súd kvalifikuje konanie dlžníka ako nezodpovedajúce poctivému zámeru, môže zrušiť oddlženie. Ide napríklad o: zatajenie časti majetku, neposkytnutie súčinnosti správcovi, neplnenie výživného pre dieťa.

 • V súlade s poctivým zámerom je dlžník povinný v prípade dedeniadaru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúknuť dobrovoľne aspoň polovicu veriteľom na uspokojenie pohľadávok, ktorých bol dlžník v oddlžení alebo splátkovým kalendárom zbavení.
 • Dlžník je oprávnený opätovne sa domáhať oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom najskôr až po uplynutí 10 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendáru.