Možnosti zrušenia PZP

a) výpoveďou ku koncu poistného obdobia

Prvá, najčastejšie využívaná možnosť zrušenia PZP, je zaslanie výpovede poistnej zmluvy do poisťovne najneskôr 6 týždňov (42 dní) pred koncom aktuálneho poistného obdobia. Informáciu o konci Vášho poistného obdobia nájdete na zmluve, na zelenej karte alebo aj na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov (https://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk).

Ideálne je zaslať výpoveď doporučenou zásielkou a v predstihu, aby poisťovňa výpoveď obdržala včas (dôležitý je totiž dátum prijatia vašej výpovede poisťovňou a nie dátum podania na pošte).

V prípade, že prišlo k zmene výšky poistného na ďalšie poistné obdobie, poisťovňa je povinná vás o tejto zmene informovať najneskôr 10 týždňov pred koncom poistného obdobia. Ak svoju povinnosť nedodrží, výpoveď poistenia môžete poslať kedykoľvek pred uplynutím poistnej doby, t.j. dňom výročia poistenia. Pokiaľ sa Vám stalo, že ste list s uvedenou informáciou chybou pošty neobdržali, no poisťovňa vo svojom systéme eviduje, že Vám list zaslala, musíte stihnúť 6 – týždňovú výpovednú lehotu.

b) nezaplatením ďalšieho poistného

Druhá možnosť, ktorá platí od apríla 2015, umožňuje staré zákonné poistenie zrušiť aj tak, že poistné jednoducho nezaplatíte a poisťovňa vám zmluvu PZP zruší. Na ďalšie obdobie sa môžete potom poistiť v ktorejkoľvek poisťovni, ktorú si vyberiete.

V prípade, že nezaplatíte poistné do 1 mesiaca od dátumu splatnosti resp. doručenia výzvy na zaplatenie dlžného poistného, poisťovňa vám poistnú zmluvu vypovie.  Táto lehota je daná zákonom $ 9 ods. 4 o povinnom zmluvnom poistení, no poisťovňa si ju môže v zmluve alebo vo všeobecných poistných podmienkach predĺžiť až na 3 mesiace. Poisťovňa má od 1.1.2019 povinnosť zaslať výzvu do 1 mesiaca od dátumu splatnosti. Riešia sa tak prípady, kedy poisťovne výzvy neposielali a poistenie držali v platnosti dlhšiu dobu. Ak vám poisťovňa výzvu na zaplatenie poistného nedoručí v stanovenej lehote a vy poistné nezaplatíte do 3 mesiacov od dátumu splatnosti, poistenie musí zaniknúť. Poisťovňa má nárok na poistné do konca poistenia, max. Teda za 3 mesiace.

c, ďalšie časté možnosti zániku PZP

1. Predajom auta – v prípade, že ste auto predali, môžete PZP zrušiť. Po odhlásení vozidla na polícii je potrebné zaslať výpoveď PZP do poisťovne spolu s kópiou Technického preukazu s údajmi nového majiteľa. 

Vznikom škodovej udalosti – PZP môžete zrušiť do jedného mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistného plnenia. Výpovedná lehota je 15-dňová a jej uplynutím poistenie zanikne.

2, Krádežou – PZP môžete zrušiť bez ohľadu na výročný deň výpoveďou zaslanou poisťovni. Výpoveď je potrebné zaslať spolu s oznámením o krádeži motorového vozidla.

3, Vyradením z evidencie – výpoveď PZP je potrebné zaslať poisťovni spolu s oznámením o vyradení z evidencie vozidiel.

Poistné udalosti

Ak by Vám vznikla poistná udalosť v období, kedy nemáte poistné zaplatené, no zmluva je stále platná, poisťovňa nemá nárok krátiť Vám poistné plnenie. Vzniká Vám však povinnosť dodatočne uhradiť dlžné poistné. 

V prípade, ak nastala poistná udalosť v období, kedy ste mali poistenie platné, nemusíte sa obávať, že Vám z dôvodu následného zrušenia pôvodnej zmluvy bude poisťovňa robiť problémy pri výplate poistného plnenia.

Avšak v prípade, že spôsobíte poistnú udalosť v období, kedy už poistná zmluva nebola platná, máte problém. Slovenská kancelária poisťovateľov síce poškodeného odškodní, no vyplatené poistné (častokrát tisíce eur) si bude nárokovať od Vás.

V minulosti nebolo možné, aby si poistník po výpovedi z dôvodu neplatenia poistného uzatvoril nové poistenie v inej poisťovni ako tej, ktorá mu výpoveď zaslala. Dnes už toto neplatí a poistník si môže vybrať ktorúkoľvek poisťovňu.

Viacnásobné PZP

V prípade ak pôvodnú zmluvu nezrušíte, môžete si aj tak uzatvoriť PZP v inej poisťovni a platné budú obe. V prípade poistnej udalosti však budete mať nárok len na takú výšku poistného plnenia, ktorá zodpovedá reálnej výške škody. Nezískate ho teda dvakrát. Maximálne si budete môcť vybrať, v ktorej poisťovni si škodu uplatníte. Nemá to ale veľmi zmysel.

V prípade ak máte záujem o ďalšie informácie k tomu ako postupovať pri vypovedaní PZP, kontaktujte našich špecialistov.