Príspevok na rozbeh podnikania

Podnikanie je pre mnohých priestor na realizáciu svojich cieľov a ambícií. Zároveň je to možnosť robiť veci podľa seba, rozhodovať o tom ČO, KEDY, S KÝM A AKO BUDEM ROBIŤ.

Napriek tomu je podnikanie pre mnohých strašiakom. Niečím nepoznaným, niečím, čo je len pre ,,určitý typ ľudí“ a s čím sú spojené nemalé investície.

No v skutočnosti to tak nemusí byť. Existuje veľa oblastí podnikania, ktoré nesú so sebou len veľmi malé investície (okrem času a vlastných schopností) a aj tie drobné počiatočné investície je možné uhradiť zo ,,štátneho“. AKO? Napriek tomu, že vláda robí len veľmi málo preto, aby pomohla podnikateľom, existujú možnosti využitia príspevku na podnikanie (SZČ).

Kto môže získať príspevok na podnikanie (SZČ)

Uvedený príspevok od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je určený pre osoby, ktoré sú vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace. POZOR – Platí, že aj v čase podania žiadosti a následne ešte aj v deň podpísania dohody o poskytnutí príspevku ešte stále musia byť žiadatelia evidovaní na úrade práce. Až po schválení príspevku a podpísaní dohody, môžu  začať podnikať.

Na aké formy podnikania je možné žiadať príspevok

Príspevok sa poskytuje len na prevádzkovanie živnosti alebo na vykonávanie poľnohospodárskej výroby (vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách).

Príspevok teda nie je možné použiť napríklad na rozbeh podnikania ako zubár (nejde o živnosť a ani o poľnohospodársku výrobu) alebo ak chcete podnikať prostredníctvom s. r. o. (nejde o podnikanie fyzickej osoby).

Výška a poskytovanie príspevku na SZČ (podnikanie) od úradu práce v roku 2020

Výška príspevku na SZČ závisí od okresu alebo kraja, v ktorom bude podnikanie prevádzkované (nie od toho, kde má žiadateľ o príspevok trvalý pobyt) a podľa toho sa rozlišujú príspevky na prevádzkovanie podnikania:

1. v Bratislavskom kraji (v roku 2020 je výška príspevku v Bratislavskom kraji max. 3 596,30 eura)

2.  v inom kraji, než je Bratislavský kraj, v ktorom je aktuálna miera nezamestnanosti nižšia alebo rovnaká ako bol priemer nezamestnanosti na Slovensku za predchádzajúci kalendárny rok (v roku 2020 ide o okresy s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je 5 %. V týchto okresoch je výška príspevku v roku 2020 maximálne 4 315,56 eura)

3. v inom kraji, než je Bratislavský kraj, v ktorom je aktuálna miera nezamestnanosti vyššia ako bol priemer evidovanej nezamestnanosti na Slovensku za predchádzajúci kalendárny rok (v roku 2020 ide o okresy s priemernou mierou nezamestnanosti vyššou ako je 5 %. V týchto okresoch je výška príspevku v roku 2020 maximálne 5 754,08 eura)

Podnikať musíte po získaní príspevku minimálne tri roky

Prijímateľ príspevku na SZČ je povinný SZČ prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky. V prípade ak v období do troch rokov od začatia podnikania dôjde k pozastaveniu alebo ukončeniu živnosti alebo činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka, je potrebné vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku rovnajúcu sa obdobiu, počas ktorého podnikanie nebolo prevádzkované (ak by došlo k ukončeniu podnikania po dvoch rokoch, je potrebné úradu práce vrátiť jednu tretinu z časti príspevku, ktorý už bol poskytnutý).

A, Na čo je možné použiť príspevok na SZČ?

Oprávnený výdavok na samostatnú zárobkovú činnosť musí spĺňať tieto podmienky:

  1. je nevyhnutný na prevádzkovanie SZČ, bezprostredne sa na ňu vzťahuje a je riadne odôvodnený,
  2. je vynaložený v oprávnenom období, teda v období odo dňa začatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti do uplynutia minimálneho trojročného obdobia prevádzkovania SZČ,
  3. je vynaložený v súlade so schváleným podnikateľským zámerom a schválenou kalkuláciou predpokladaných nákladov,
  4. je identifikovateľný a preukázateľný účtovnými dokladmi (aj v prípade, že podnikateľ uplatňuje výdavky percentom z príjmov – tzv. paušálne výdavky),
  5. zodpovedá zásadám hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti, účinnosti a primeranosti,
  6. časovo a vecne sa súčasne neprekrýva s iným výdavkom,
  7. je vynaložený ako bežný výdavok (nie kapitálový výdavok) a bol účtovaný priamo do nákladov alebo výdavkov príslušného obdobia; patrí sem:
  8. nákup neodpisovaného majetku, ktorý sa pri obstaraní účtuje do nákladov a výdavkov,
  9. nákup dlhodobého hmotného majetku, ktorého vstupná cena neprevyšuje 1 700 eur,
  10. nákup dlhodobého nehmot.  majetku, ktorého vstupná cena neprevyšuje 2 400 eur.

B, Na čo nie je možné použiť príspevok na SZČ?

Príspevok nie je možné použiť na výdavky, ktoré nespĺňajú podmienky oprávnených výdavkov. Napríklad úroky z dlhov a výdavky sankčného charakteru vrátane súvisiacich výdavkov (pokuty, penále, úroky z omeškania, výdavky na trovy konania a podobne). U platiteľa DPH daň z pridanej hodnoty, ktorú si môže odpočítať, tiež nie je oprávneným výdavkom. Naopak, u neplatiteľa DPH daň z pridanej hodnoty (DPH pri nákupoch) je oprávneným výdavkom.